ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ รต.หญิง นิตยา รัตนะ
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ