ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ณัฐกฤตา มามี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นิคม เขาเหิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1