ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ณัฐธิดา พลมาก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายปริญญา ชมนก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1