ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ดวงฤทัย บัวกล้า
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3